doświadczenie

Wykazanie doświadczenia przez Wykonawcę

Radca prawny Bernadetta Podraska na łamach bloga porusza wiele istotnych kwestii związanym z zamówieniami publicznymi, problemami Zamawiających i Wykonawców. Zauważa ona, że często dochodzi do odrzucania przez Zamawiających najbardziej korzystnych ofert z niezrozumiałych przyczyn. Decyzje owe utrzymuje w mocy Krajowa Izba Odwoławcza (KIO). W przypadku, gdy Zamawiający nie chce wybrać określonego Wykonawcy, zawsze znajdzie powód do odrzucenia jego oferty. Wykonawcy są niejako pozostawieni sami sobie w konfrontacji ze swobodną oceną ofert przez podmioty zamawiające.

Wykazanie doświadczenia – autorka bloga przytacza przykład

Autorka bloga przytacza przykład kontrowersyjnego wyroku KIO kiedy to ocena spełniania warunku doświadczenia jednego z pracowników sprowadzała się do prawidłowej wykładni jednego przepisu oraz okazanych dokumentów.

W analizowanej sprawie miało miejsce odwołanie się od decyzji Zamawiającego o odrzuceniu oferty. Powodem było nie wykazanie warunku udziału w postepowaniu, którym było posiadanie minimum jednej osoby spełniającej wymagania kierowania pracami konserwatorskimi restauratorskimi bądź też samodzielnego wykonywania tych prac zgodnie z art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Szczegółowa analiza sprawy dostępna jest na blogu prawa zamówień prowadzonym przez radcę prawnego Bernadetę Podraską.

Autorka bloga porusza wiele istotnych kwestii w tym te związane z wadium, KIO, kryteriami oceny ofert, wadium, rażąco niską ceną czy też środkami odwoławczymi.

Artykuł sponsorowany